Gizlilik - Hotel Büyük Şahinler

İçeriğe git
HOTEL BÜYÜK ŞAHİNLER GİZLİLİK POLİTİKASI
 
Giriş yapmış olduğunuz web sitesi, HOTEL BÜYÜK ŞAHİNLER tarafından işletilmektedir. Şirketimiz tarafından şimdiye kadar toplanmış olan tüm kişisel veriler, özel hayatın gizliliği, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması maksadı ile herhangi bir yasal düzenleme yapılmadan önce bile hassasiyet ile korunmuştur. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin veri sorumlusu sıfatı ile HOTEL BÜYÜK ŞAHİNLER tarafından hangi şartlarda ve ne şekilde işlenebileceği bu gizlilik politikası ile açıklanmıştır. HOTEL BÜYÜK ŞAHİNLER, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” ni yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. Web sitemizi ziyaret ederek, bu site vasıtası ile sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep ederek sitenin bu alanında ilan edilen işbu Gizlilik Politikamızın şartları ve “ Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” hususunda mutabık olduğunuzu göstermektesiniz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz HOTEL BÜYÜK ŞAHİNLER aydınlatma metni içerisinde belirtilen KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde;

* Sözleşmenin kurulması
* Mevzuatta açıkça belirtilen ve / veya gerek duyulması durumunda mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi
* Müşterilerimize sunulan ürünlerin ve hizmetlerin kişiselleştirilmesi
* Müşterilerimizin ve potansiyel müşterilerimizin ürün ve / veya hizmetlerimiz hususunda bilgilendirilmesi
* Müşterilerimiz ve potansiyel müşterilerimizin talepleri doğrultusunda sunulan ürün ve / veya hizmetlerin geliştirilmesi
* Müşterilerimize ve potansiyel müşterilerimize, ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz ürünlerimiz, hizmetlerimiz, genel ve özel kampanyalar, promosyon, tanıtım, indirim ile ilgili bilgi ve/veya promosyon duyurusu gönderilmesi durumlarında Şirketlerimiz ve ilişkili Şirketleri/kuruluşları tarafından işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Yurt İçi ve Yurt Dışına Aktarılması
Kişisel verilerin işlenmesi ile; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem ifade edilmiştir.

*Resmi mercilere
* Yargı mercilerine
* Düzenleyici ve denetleyici kurumlara
* Bağlı ortaklık ve iştiraklerimize
* İş ortaklarımıza
* Yatırımcılarımıza
* İfa yardımcılarımıza
* Tedarikçilerimize
* Hissedarlarımıza
* Kanunen yetkili kamu kuruluşları ve özel kişilere aktarılabilecektir. Bu doğrultuda HOTEL BÜYÜK ŞAHİNLER kişisel verilerinizi yurt içinde tutacağı gibi, KVK Kanun’unda Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen şartlar dahilinde Kanundaki diğer şartlara uygun olarak yurt dışına da aktarma yetkisine sahiptir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz HOTEL BÜYÜK ŞAHİNLER ve Şirketimiz adına veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, farklı hukuki sebeplere dayanarak; internet sitesi, mobil uygulamalar, elektronik posta, mobil haberleşme, başvuru formları, üyelik formları, muhtelif sözleşmeler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, işbu “ Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” nde belirtilmiş amaçlar doğrultusunda, Şirketimizin yasal yükümlülük ve sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla toplanır.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları


a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) KVK Kanunu’ nun 7. Maddesi’ nde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi, kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesinin talep edilmesi durumunda, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin işlenmesi ile; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem ifade edilmiştir. KVK Kanunu Madde 4 uyarınca HOTEL BÜYÜK ŞAHİNLER tarafından kişisel verilerinizin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır:

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

KVK Kanunu Madde 6 özel nitelikli verileri “Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler” olarak tanımlamaktadır. Özel nitelikli kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası alınmadan işlenmemekte, bu veriler ancak toplandıkları amaç ile işlenmektedir. HOTEL BÜYÜK ŞAHİNLER özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri almaktadır.

Kişisel Verilerin Kanunlar Gereği Açık Rıza Aranmaksızın İşlenebileceği Durumlar

KVK Kanunu’ nun 5. Maddesi uyarınca, aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, HOTEL BÜYÜK ŞAHİNLER tarafından kişisel verilerinizin açık rıza aranmaksızın işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verilerin İşleneceği Süreler:

İşbu “ Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” nde belirtilmiş olan amaç ve yöntemler ile işlenen kişisel veriler, KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olduğu halde, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, resen veya ilgili kişinin talebi üzerine tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonim hâle getirilecektir.

Çerezler

HOTEL BÜYÜK ŞAHİNLER web sitelerinde çerezler kullanır. Bir "çerez", bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza kaydedilen bir dizi işaret içeren bir metin dosyasıdır. Bu web sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde, çerez web sitesinin tarayıcınızı tanımasını sağlar. Tarayıcı ayarlarınızda çerez kullanımını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Bu bağlamda, web sitelerindeki bazı özelliklerin veya bazı hizmetlerin çerezler olmadan mükemmel şekilde çalışmayabileceğini dikkate almalısınız. Web sitemize girmek için ne zaman tıkladığınızı belirleyerek web sitemizin varlığının ne kadar etkili olduğunu ölçebiliriz. Site ölçme istatistikleri, web site deneyiminizin kişiselleştirilmesi yanında, - isimsiz ve bütünsel olarak - web sitesinin kullanımı ile ilgili istatistiklerin değerlendirilmesi için kullanılabilir. IP adresiniz, kullanmakta olduğunuz Web gezgini tipi ve yine kullanmakta olduğunuz işletim sistemi gibi bilgisayarınız ile ilgili bilgiler de toplanabilir ve Kişisel Bilgilerinize bağlanabilir. Bu, web sitemizin, ziyaretçiler için en iyi web deneyimini sunmak ve etkili bilgi kaynakları olmasını sağlamak için gereklidir. Ziyaret ettiğiniz bazı sayfalar, HOTEL BÜYÜK ŞAHİNLER tanıtım faaliyetlerini ve web sitesinin geliştirilmesini doğrudan destekleyen üçüncü şahıslarla paylaşılabilecek piksel etiketlerin kullanımı yolu ile bilgi toplayabilir. HOTEL BÜYÜK ŞAHİNLER sunmuş olduğunuz bilgileri, halihazırda elinde bulunan veya üçüncü şahıslardan alınan diğer bilgilere ilave edebilir. Bu ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere daha çok hedeflenen ürünler ve hizmet sunmak için pazarlama amaçlı olarak gerçekleştirilmektedir.

BİZE ULAŞIN

KVK Kanunu’ nun 13. Maddesi uyarınca işbu “ Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” nde sayılan haklarınızı kullanmak ile ilgili talepleriniz, sayfada yer alan formun doldurulup, ekine kimlik fotokopisi eklenerek iadeli taahhütlü mektup ile form üzerindeki adrese gönderilmesi halinde işleme alınacaktır.
 
İçeriğe dön